sprawnie

Doradzamy w kluczowych momentach i strategicznych obszarach działalności

Przewiń

Specjalizacje

Informacje

RODO, MEDIA, REKLAMA, PRASA, BAZY DANYCH, TWÓRCZOŚĆ

Nie jest ani materią, ani energią (…), potrafi znajdować się w wielu miejscach jednocześnie (…). Informacja jest odwrotnością entropii. Gdy tamta jest miarą bezładu – ta mierzy ład.

S. Lem, Dialogi

Informacje (dane) jako wartość, chronione dobra niematerialne, przedmiot obrotu lub komunikacji to centralne pojęcia dla naszej specjalizacji w zakresie:

 • przetwarzania danych osobowych i danych o aktywności w sieci (ochrona danych osobowych, obrót danymi, bezpieczeństwo informacji, tajemnice przedsiębiorstwa),
 • transakcji dotyczących twórczości artystycznej, programistycznej lub naukowej (prawo autorskie, reklama, wynalazek, algorytm),
 • obrotu bazami danych, uwarunkowań prawnych dla analiz Big Data i zastosowań AI,
 • prasy internetowej i ochrony granic wolności słowa (ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe, prywatność).

Doradzamy jak bezpiecznie wykorzystać, sprzedać lub nabyć informacje, jak obronić się przed ich ujawnieniem lub bezprawnym użyciem. Doradzamy, jak zgodnie z prawem reklamować produkty, personalizować (profilować) komunikację i sprzedaż w internecie. Doradzamy, jak zaprojektować procesy przetwarzania danych (podejście oparte na ryzyku) i ochronić dane osobowe na poziomie wymaganym przez RODO.

Czy chodzi o artykuł prasowy, zbiory danych osobowych, wyniki badań naukowych, czy analiz big data, punktem wyjścia zawsze będzie właściwa identyfikacja, o jakie informacje chodzi, a następnie określenie możliwych sposobów ich utrwalenia oraz ograniczeń w ich wykorzystaniu, komunikacji lub dystrybucji.

Choć informacja mierzy ład, często bywa zarzewiem sporów o złożoności wykładniczej. Wiemy, jak s[prawnie] uniknąć sporów, których nie można wygrać, oraz wygrać te, których nie można uniknąć.

Przykładowe sprawy:

 • Audyt zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i zaprojektowanie narzędzi wykazywania tej zgodności (zasada rozliczalności zgodnie z RODO)
 • Polityka prywatności dla sklepu internetowego i konferencyjnego panelu rejestracyjnego
 • Wniesienie portalu internetowego, w tym praw do oprogramowania i publikacji, jako aportu do spółki
 • Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Transakcja nabycia tytułu prasowego oraz spółki wydawniczej wraz z zabezpieczeniem
 • Audyt praw autorskich publikacji portalu i legalności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestracja i zbycie bazy danych osobowych pozyskiwanych przez internet
 • Opracowanie i wdrożenie regulaminu konkursu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Prawa autorskie do artykułów prasowych lub korzystanie z przedruków
 • Sprostowanie prasowe
 • Sprawa o naruszenie dóbr osobistych (dobrego imienia, renomy)
 • Pozyskiwanie adresów IP osób naruszających dobra osobiste od dostawców usług elektronicznych
 • Opracowanie i wdrożenie umowy na kampanię reklamową i konkurs promocyjny
 • Opracowanie i wdrożenie umowy na przygotowanie wystawy multimedialnej
 • Rejestracje tytułów prasowych i znaków towarowych

Informatyka

WDROŻENIA, LICENCJE, HR W IT, GAMEDEV, E-COMMERCE

Najtańsze, najszybsze i najbardziej niezawodne składniki systemu komputerowego to składniki, których nie ma.

Bell

Biznes zależy od informatyki. Informatyka to niezły biznes. Specjalizujemy się w konstruowaniu i negocjowaniu kontraktów z perspektywy dostawców rozwiązań informatycznych, a także ich odbiorców, w tym:

 • projektowaniu umów adekwatnych do złożonego technicznie lub prawnie przedmiotu (ERP, SOA, SaaS, gry video, usługi on-line), metodyki realizacji (Waterfall, Agile, Microsoft Sure Step, CRP) lub modelu finansowego (pośrednictwo, fixed price, t&m, escrow, leasing),
 • kontraktowym zabezpieczeniu praw autorskich i danych wrażliwych, adekwatnych formułach licencyjnych lub przenoszących autorskie prawa majątkowe do systemów ERP, projektów multimedialnych, gier komputerowych, usług chmurowych lub utworów do wykorzystania w ramach technologii VR/AVR,
 • regulacjach handlu elektronicznego lub zastosowań technologii blockchain,
 • doradztwie taktycznym przy wycofaniu się z niekorzystnego projektu/kontraktu.

Tam, gdzie złożoność poziomów technicznych (w tym ich oderwanie od intuicyjnie zrozumiałych materialnych nośników) jest znaczna, opisywanie ich w umowie w stosunku 1:1 często nie jest możliwe lub wiąże się z ryzykiem utraty z oczu tego, co naprawdę ważne. Także zbytnie uproszczenie lub korzystanie z kalek typowych umów zlecenia lub dzieło nie jest właściwe i powoduje znaczne ryzyko rozejścia się umowy i realizacji.

Czy chodzi o zabezpieczenie IP przy wdrożeniu systemu ERP, czy o uregulowanie właściwej – kaskadowej, zwinnej, mieszanej - metodyki realizacji, podstawą będzie zawsze adekwatna umowa. Nasze umowy, jak algorytm programu komputerowego, s[prawnie] wspierają realizację odpowiednimi funkcjami. Wiemy też wszystko co IT powinno wiedzieć o IP i vice versa.

Przykładowe sprawy:

 • Umowa wdrożeniowa na system informatyczny klasy ERP z podporządkowaną umową na usługi on-line Microsoft
 • Umowa wdrożeniowa na system informatyczny w metodyce CRP lub agile
 • Umowa serwisowa i rozwojowa dla systemu klasy ERP
 • Umowa na budowę portalu internetowego
 • Sprawa o odstąpienie od umowy wdrożeniowej i zwrot wynagrodzenia
 • Umowa o wspólne opracowania oprogramowania oraz zarządzenie wspólnym prawem autorskim
 • Umowa outsourcingu systemu informatycznego
 • Sprzedaż autorskich praw majątkowych do gry komputerowej
 • Umowa partnerska i dystrybucyjna VAR z wariantami sublicencyjnymi i z prawem udostępniania oprogramowania w modelu SaaS
 • Wniesienie autorskich praw majątkowych jako aportu do spółki lub ustanowienie na tych prawach zabezpieczenia
 • Sprawa o wynagrodzenia za prace dodatkowe w projekcie IT z wynagrodzeniem ryczałtowym
 • Audyt oprogramowania przed transakcją nabycia oraz usługi SAM
 • Optymalizacja zatrudnienia programistów (wynagrodzenie za prawa autorskie)

Inwestycje

SPÓŁKI, GIEŁDA, OCHRONA ZARZĄDU, RESTRUKTURYZACJA

Uściślając metaforę o wartości wewnętrznej, można powiedzieć, że ceny akcji posiadają pewien „fundamentalny” punkt odniesienia, jednak położenie tego punktu nie jest stałe i dość często się zmienia.

B.G. Malkiel, Błądząc po Wall Street

Dwie zmienne tworzenia spółek i inwestowania w ogóle: – zakładany zwrot i akceptowalny poziom ryzyka – ustawiane są z reguły w innym miejscu układu współrzędnych przez tego, kto inwestuje, oraz tego, w kogo się inwestuje. Odpowiednia identyfikacja tych punktów przez prawnika to podstawa zaprojektowania adekwatnych warunków transakcji, właściwego doboru formy działalności lub procedury restrukturyzacji. Specjalizujemy się w:

 • doborze właściwej formy spółki i jej personalizacji, doborze odpowiednich instrumentów dla danego celu inwestycyjnego oraz zabezpieczeniu/wyeliminowaniu ryzyk przekraczających akceptowalny poziom, organizacji akcyjnych programów motywacyjnych,
 • reprezentacji przed KRS, transakcjach kapitałowych na udziałach lub akcjach (w tym spółek publicznych), emisjach i ich zabezpieczeniu, a także w transakcjach rozliczanych za pomocą alternatywnych instrumentów inwestycyjnych,
 • przygotowaniu spółek do wejścia na rynek giełdowy, raportowaniu, MAR oraz negocjacjach lub egzekucji umów inwestycyjnych,
 • przekształceniu spółek osobowych w spółki kapitałowe, optymalizacji grup kapitałowych, postępowaniach likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych.

Kluczem jest odpowiednia strategia oparta na identyfikacji położenia założonego zwrotu i akceptowalnego ryzyka oraz oparte na tym umowne wyznaczenie obszarów bez ryzyka lub narzędzi jego kontrolowania. Odpowiednia taktyka ruchów gracza zapewnia mu zaś zawsze określoną wypłatę (maksymalną z najgorszych lub minimalną z najlepszych), niezależnie od strategii innych graczy.

Czy chodzi o spółki i giełdę, czy o inwestycje w ludzi, w badania naukowe, w markę, kryptowaluty czy w nieruchomości, główne zmienne pozostają te same. Zmieniają się jednak potrzebne instrumenty prawne, a my wiemy jak dobrać właściwe. Jeżeli zabezpieczenie inwestycji porównać do gry to wiemy jak opisać w umowie zasady, jak ustawić program treningowy i s[prawnie] zadebiutować.

Przykładowe sprawy:

 • Przekształcenie spółki cywilnej i spółki z o.o. w spółkę akcyjną,
 • Przygotowanie spółki do debiutu na New Connect
 • Skup akcji własnych na rynku zorganizowanym i poza nim
 • Dokument informacyjny, memorandum inwestycyjne, prospekt emisyjny
 • Emisja akcji na rynku zorganizowanym
 • Zabezpieczenie emisji obligacji zastawem na autorskich prawach majątkowych
 • Negocjacje umowy inwestycyjnej
 • Audyt spółki przed transakcją nabycia akcji
 • Założenie spółki handlowej – doradztwo w doborze formy prawnej oraz zapisaniu w umowie reguł korporacyjnych
 • Obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • Reprezentacja przed KRS, skuteczne i szybkie rejestracje zmian w KRS
 • Umowy lock-up
 • Raporty bieżące i okresowe
 • Optymalizacja zatrudnienia lub struktury kapitałowej
 • Spory korporacyjne – zmiany w organach przejętych i kontrolowanych przez nieuczciwego wspólnika
 • Egzekucja przez inwestora ustaleń umowy inwestycyjnej

Infrastruktura

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE, MICE, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

- Czy aby te wasze koleje są bezpieczne? – zapytał nerwowo Gilbert Keith-Worthing. – Pewnie, do diabła! – uniósł się Kip Chalmers – Mamy tyle ustaw, rozporządzeń i regulacji, że to cholerstwo nie ma prawa nie być bezpieczne.

A. Rand, Atlas zbuntowany

Infrastruktura sama się nie zbuduje, nie zabezpieczy, tak jak sama się nie oświetli i nie utrzyma. Potrzebuje do tego człowieka (firmy) lub kolektywu (rząd/samorząd). Oprócz praw fizyki aktywność w tym obszarze podlega więc także ustawom, rozporządzeniom i normom, które trzeba odpowiednio zastosować lub wykorzystać, stąd specjalizujemy się w:

 • przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z obrotem nieruchomościami lub procesem budowlanym,
 • przygotowaniu i negocjowaniu umów najmu powierzchni pod duże eventy lub na współorganizację eventów, umów na zarządzenie nieruchomościami lub facility management, umów ubezpieczenia,
 • przygotowaniu dokumentacji dla przetargów/postępowań na udzielenie koncesji na roboty budowalne lub koncesji na usługi, projektowaniu i negocjowaniu umów koncesji lub innych umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • reprezentacji przed nadzorem budowalnym oraz w postępowaniach administracyjnych.

Rozpoznanie kontekstu i uwarunkowań umów dotyczących infrastruktury, zwłaszcza w przypadku transakcji z udziałem podmiotów publicznoprawnych jest kluczem do negocjacji odpowiednich umów i ich realizacji.

Wiemy, że choć czasem można zignorować rzeczywistość, to jednak nigdy nie można zignorować konsekwencji zignorowania rzeczywistości. Wiemy jak wyznaczyć założenia dla transakcji dotyczącej infrastruktury, uwzględnić odpowiednie regulacje prawne i s[prawnie] zaprojektować adekwatne rozwiązania kontraktowe.

Przykładowe sprawy:

 • Warunki postępowania w sprawie udzielenia koncesji na usługi
 • Negocjacje umowy koncesji na usługi
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi i NSA w związku z odwołaniem uczestników postępowania koncesyjnego
 • Umowa o zarządzanie i utrzymanie obiektów sportowych lub obiektów użyteczności publicznej
 • Umowa na organizację eventu, umowa na współorganizację eventu (model poza spółką cywilną)
 • Umowa na projekt architektoniczny i nadzór autorski
 • Spór o prawa autorskie do projektu architektonicznego
 • Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • Wniesienie nieruchomości do spółki

Zespół

Izabela Stalmach – Szczeszek

Adwokat / Partner

Specjalistka w zakresie prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych. Doradca w zakresie optymalizacji warunków zatrudnienia, rozwiązywania sporów pracowniczych oraz przy wdrażaniu odpowiednich procedur w tym zakresie.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotr Szczeszek

Radca prawny / Partner

Doradca firm z branży IT oraz TMT, a także nabywców lub odbiorców rozwiązań informatycznych. Specjalista w zakresie praw autorskich, umów wdrożeniowych i licencyjnych, przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz rozwiązywania sporów związanych z tymi obszarami.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Joanna Radlińska

Radca prawny / Partner

Specjalistka w zakresie prawa handlowego, w szczególności zagadnień związanych z obrotem instrumentami finansowymi i rynkiem zorganizowanym. Doradza przy wyborze formy prawnej, przy procedurach rejestracyjnych i raportowych, a także w zakresie regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego i kontraktów dla branży MICE.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. MBA na University of Social Sciences oraz Master of Science in Professional Communication uzyskany na Clark University (Worcester, Massachusetts).

Katarzyna Sawczuk

Aplikant adwokacki

Doradza w sprawach związanych z kontraktami wdrożeniowymi, ochroną tajemnicy przedsiębiorstw i granicami wolności słowa, w szczególności w kontekście zagrożeń wynikających z nowych technologii. Specjalistka w zakresie uwarunkowań prawnych przetwarzania danych osobowych w kraju i zagranicą.

Absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego.

Paweł Hupa

Radca prawny

Doradza przy doborze właściwej formy działalności i reprezentuje firmy przez sądami rejestrowymi. Specjalista w zakresie postępowań likwidacyjnych i restrukturyzacyjnych, a także warunków zatrudnienia i opodatkowania firm.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego.

Aneta Rutkowska

Radca prawny

Doradca prawny w zakresie zagadnień związanych z prawem gospodarczym, nowymi technologiami oraz ochroną danych osobowych.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Diploma in English Law and Practical Legal Skills.

Jędrzej Dąbrowski

Aplikant radcowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Justyna Sawiak

Kierownik biura

RODOCRPAGILESURE-STEPITILHR ITIPMARGPWNEWCONNECTIPOICOAMLPFRMICETNTITGEMDEVAVRIoTAI RODO CRP AGILE SURE-STEP ITIL HR IT IP MAR GPW NEWCONNECT IPO ICO AML PFR MICE TNT IT GEMDEV AVR IoT AI

Kontakt

STALMACH SZCZESZEK KANCELARIA SP.J.

ul. Sienna 55/12, 00-820 Warszawa

T. +48 22 216 97 97